Statutul Partidului Renasterea Romaniei

Varianta veche

pnarr.3x.ro/status.html

 

Varianta noua propusa pentru aprobare la Congresul de relansare a PRR

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Denumirea integrală a partidului:

Este RENAŞTEREA ROMÂNIEI, iar denumirea sa prescurtată este P.R.R. Semnul electoral şi însemnul permanent al partidului(pana cand va fi validata si aprobata noua sigla) este un Pătrat cu laturile egale iar în interiorul lui iniţialele Partidului RR.

Art. 2 Sediul partidului este în ........(se va complecta dupa Congresul de Relansare a PRR)..................................................................................


Art. 3 Partidul RENAŞTERA ROMÂNIEI este persoană juridică de drept public care urmăreşte numai obiective politice. Activitatea sa se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale Legii partidelor politice nr. 14/2003 şi ale prevederilor prezentului Statut.


Art. 4 Partidul va înfiinţa filiale la nivel judeţean, al Municipiului Bucureşti, filiala Diaspora pentru romanii aflaţi în străinătate precum şi Organizaţii Municipale, de Sector pentru sectoarele din Municipiul Bucureşti, orăşeneşti şi comunale. La nivel naţional şi judeţean se vor înfiinţa Organizaţii de Femei, Organizaţii de Tineret – Studenţi şi Organizaţii de Seniori.
Filialele şi Organizaţiile partidului nu au personalitate juridică.


Art. 5 Partidul RENAŞTEREA ROMÂNIEI este operator date personale în condiţiile legislaţiei comunitare şi naţionale.

 

Art. 6 Sărbători ale partidului. Se sărbătoreşte ziua partidului în data la care hotărârea judecătorească de înfiinţare a rămas definitivă şi irevocabilă, iar manifestările publice vor putea fi desfăşurate în prima zi nelucrătoare de după data festivă.

CAPITOLUL II
PRINCIPII, OBIECTIVE, DOCTRINĂ ŞI ORIENTARE


Art. 7 Principiile partidului sunt:


a) respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului;

b) promovarea valorilor morale, profesionale şi individuale, sprijinirea lor în vederea implicării şi afirmării lor în viaţa social politică;
c) garantarea siguranţei fizice şi alimentare a cetăţenilor;
d) liberalism economic, dreptate şi protecţie socială;
e) promovarea şi protecţia demnităţii Cetăţeanului European de naţionalitate română în spaţiul Comunitar European;


Art. 8 Obiectivele partidului sunt:

 

a) P.R.R. are ca obiectiv central să redea România cetăţenilor români, din punct de vedere economic, social, politic şi moral. Se va acţiona numai în interesul naţional şi pentru apărarea demnităţii şi a valorilor naţionale;
b) promovarea valorilor social-democrate, a interesului naţional, precum şi a pluralismului politic;
c) garantarea şi apărarea proprietăţii private, dezvoltarea şi consolidarea clasei mijlocii, asigurarea echilibrului între evoluţia economică şi protecţia socială;

d) apărarea proprietăţii materiale şi intelectuale, ca bază a relaţiilor socio-economice;
e) dezvoltarea învăţământului, cercetării, creşterea calităţii vieţii economice şi sociale;
f) încurajarea controlului societăţii civile asupra principalelor instituţii ale statului;
g) renaşterea pe principii moderne a satului românesc;
h) implicarea cu prioritate a tinerilor în procesul de restructurare a vieţii politice româneşti, în scopul formării unei noi elite politice;
i) respectarea şi apărarea suveranităţii naţionale, a independenţei, interesului naţional în contextul Comunitar, a unităţii statului şi a integrităţii teritoriului;

j) protejarea intereselor populaţiei României precum şi conservarea avuţiei naţionale pentru generaţiile viitoare;

k) siguranţa alimentară a populaţiei României, ca parte a siguranţei naţionale atât din punct de vedere cantitativ cât şi din punct de vedere calitativ. Se va interzice producţia, importul, distribuţia şi vânzarea produselor alimentare care conţin substanţe dăunătoare sănătăţii, sub sancţiunea penală extrem de dură;

l) continuarea şi dezvoltarea unui sistem de alianţe politico-militare şi economice, care să asigure păstrarea identităţii naţionale, a suveranităţii naţionale, a independenţei, a unităţii şi a integrităţii României.

m) reluarea relaţiilor economice şi comerciale cu ţările care constituiau pieţe viabile pentru produsele româneşti.

n) îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin investiţii majore în sistemul de sănătate, retribuirea corectă a personalului medical şi introducerea setului anual de analize obligatorii şi gratuite.

o) înfiinţarea a acel puţin 3 mari fabrici de medicamente cu capital de stat, utilate la nivel mondial pentru producerea sortimentelor de medicamente necesare asigurării medicamentelor compensate la costuri suportabile.

p) înfiinţarea a cel puţin 5 centre medicale de elită, echipate la nivel mondial, repartizate raţional la nivel naţional astfel încât să se poată rezolva cel puţin 95% din cazurile grave care acum se tratează in străinătate.

r) educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora pentru a participa la viaţa publică, în toate structurile societăţii civile;
s) promovarea unui cadru juridic şi instituţional necesar consolidării statului de drept pentru apărarea drepturilor cetăţenilor prevăzute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;

ş) punerea deciziei politice cu adevărat în mâna cetăţeanului prin întărirea şi dezvoltarea mecanismelor de control asupra politicienilor, democratizarea accentuată a luării deciziilor politice importante cu impact asupra populaţiei, asigurarea ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale.

t) respectarea, promovarea şi apărarea intereselor supreme ale poporului român, inclusiv cele ale minorităţilor etnice, a demnităţii Cetăţeanului European de naţionalitate română, în spiritul valorilor morale tradiţionale;
ţ) susţinerea în condiţiile economiei de piaţă, a iniţiativei particulare, bazată pe proprietatea privată şi promovarea capitalului autohton în sistemul financiar Comunitar;

u) plafonarea profitului obţinut de companiile care folosesc resurse naturale ale României
v) asigurarea independenţei şi securităţii energetice;
x) asigurarea unei reale protecţii a mediului;
y) apărarea intereselor cetăţenilor români care se află pe teritoriul altor state;


Art. 8 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, RENAŞTEREA ROMÂNIEI participă la alegerile locale, generale, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi la formarea Guvernului.


Art. 9 Doctrina partidului:

Doctrina partidului RENASTEREA ROMANIEI este neoumanista bazată pe principii tradiţionale şi naţionale româneşti şi va fi armonizată şi actualizată periodic în conformitate cu valorile comunitare de acelaşi tip.


Art. 10 Orientarea politică a partidului:

Partidul RENAŞTEREA ROMÂNIEI este un partid cu o orientare politică de centru-umanista (orientare progresistă a gândirii epocii Renașterii,  care a proclamat libertatea personalității umane),raspunzind  nevoilor legitime de dezvoltare economica si sociala ale poporului roman.

CAPITOLUL III
MEMBRII PARTIDUL RENAŞTEREA ROMÂNIEI


Secţiunea 1: Dobândirea calităţii de membru

Art. 11 Poate deveni membru al partidului orice cetăţean român, în conformitate cu legea nr.14/2003 a partidelor politice dacă îndeplineşte următoarele condiţii:


a) să adere la Programul şi Statutul partidului;
b) să nu îi fi fost suspendate drepturile cetăţeneşti printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
c) nu pot fi membri ai acestui partid persoanele care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru acte de corupţie, crime împotriva statului de drept sau alte fapte grave de natură penală. Persoanele care au fost reabilitate de drept, conform legii, nu vor face obiectul acestui aliniat.


Art. 12 Dobândirea calităţii de membru al partidului se face pe baza unei cereri scrise, însoţită de un curriculum vitae, adresată preşedintelui organizaţiei locale în care doreşte să se înscrie. În termen de 15 zile, Biroul Permanent al organizaţiei locale va decide asupra cererii şi va comunica răspunsul solicitantului, decizia fiind definitivă.

 

Secţiunea 2: Pierderea, suspendarea calităţii de membru

Art. 13 Calitatea de membru al partidului se pierde prin:


a) demisie. Demisia se face în scris, sub semnătură, şi se adresează preşedintelui organizaţiei locale din care face parte demisionarul. Membrii partidului au dreptul să demisioneze în orice moment, cu efect imediat. Pentru membrii partidului care au funcţii de conducere, cererea de demisie se depune şi la organul de conducere ierarhic superior;
b) deces;
c) excludere;
d) interzicerea drepturilor politice sau cetăţeneşti;
e) renunţarea la cetăţenia română;
f) înscrierea în alt partid ;
g) la cererea persoanei în cauză;
h) dacă nu plăteşte cotizaţia timp de şase luni consecutiv;
i) prin hotărârea Biroului Permanent Naţional sau a Biroului Permanent Judeţean, urmare a încălcării obligaţiilor şi hotărârilor partidului;

Art. 14 Suspendarea calităţii de membru.


Calitatea de membru se suspendă în următoarele situaţii:
a) prin hotărâre a BPN ca urmare a începerii urmăririi penale;
b) numirea într-o funcţie incompatibilă cu calitatea de membru de partid;
c) prin hotărârea Biroului Permanent Naţional sau a Biroului Permanent Judeţean, urmare a încălcării obligaţiilor şi a hotărârilor partidului.

Secţiunea 3: Drepturile membrilor partidului

Art. 15 Membrii partidului RENAŞTEREA ROMÂNIEI au următoarele drepturi:


a) să participe la activităţile politice ale partidului;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organismele de conducere locale şi centrale;
c) să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiilor din care fac parte şi cu privire la hotărârile organismelor de conducere locale şi centrale;
d) în cazul anumitor incompatibilităţi, sau când consideră necesar, se pot autosuspenda din funcţia de membru fără ca prin aceasta să depăşească o perioadă mai mare de 6 luni consecutiv;
e) să-şi exprime în structurile partidului în mod liber opiniile şi iniţiativele politice;

Secţiunea 4: Obligaţiile membrilor partidului

Art. 16 Membrii PARTIDULUI RENAŞTEREA ROMÂNIEI au următoarele obligaţii:


a) să respecte şi să apere valorile fundamentale ale democraţiei, statul de drept, unitatea şi suveranitatea statului român;
b) să cunoască şi să respecte programul partidului şi să participe la înfăptuirea lui;
c) să nu săvârşească abateri de la disciplina sau morala partidului;
d) să achite cotizaţia lunară;
e) să contribuie la realizarea bunei imagini a partidului şi să protejeze această imagine;
f) să ducă la îndeplinire în integralitate mandatul încredinţat de partid prin numirea sau candidatura acestuia în numele partidului;
h) să demisioneze de îndată din funcţia aleasă sau numită, la cererea conducerii naţionale sau judeţene a partidului;

Secţiunea 5: Sancţiuni

Art. 17 Încălcarea drepturilor şi a obligaţiilor menţionate atrage sancţionarea celor vinovaţi. Sancţiunile ce pot fi aplicate sunt următoarele:


a) avertismentul;
b) mustrarea;
c) suspendarea din funcţia pe care o deţine în cadrul organizaţiei;
d) demiterea din funcţia pe care o deţine în cadrul organizaţiei;
e) retragerea sprijinului politic al partidului;
f) suspendarea calităţii de membru al partidului;
g) excluderea din cadrul partidului;


Art. 18 Cei sancţionaţi se pot adresa Comisiei de Disciplină de la nivel judeţean, printr-o contestaţie scrisă, în termen de 7 zile de la data aducerii la cunoştinţă a sancţiunii. Împotriva deciziei se poate face contestaţie la Comisiei de Onoare de la nivel naţional în termen de 3 zile de la comunicarea deciziei luate de Comisiei de Onoare de la nivel judeţean. Decizia luată de Comisia de Disciplină Naţională este definitivă şi irevocabilă.
 


CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Art. 19 Partidul RENAŞTEREA ROMÂNIEI este organizat şi funcţionează la nivel naţional, judeţean, local şi internaţional.


Art. 20 La nivel naţional şi internaţional RR funcţionează în conformitate cu Legea nr.14/2003.


Art. 21 Filiala Municipiului Bucureşti este asimilată nivelului judeţean. Prin organizaţie locală se înţelege organizaţia comunală, orăşenească, municipală, de sector.


Art. 22 Filialele judeţene pot înfiinţa organizaţii locale la nivel de municipiu, oraş, sector al Municipiului Bucureşti, cartier, comună, sat şi secţie de votare;


Art. 23 Filialele judeţene se pot organiza şi în conformitate cu colegiile uninominale existente în judeţ respectiv în Municipiul Bucureşti.


Art.24 Organizaţiile se pot constitui la nivelul:


a) secţiilor de votare dacă au cel puţin 5 membri activi.
b) organizaţiilor de cartier dacă au cel puţin 9 membri activi.
c) organizaţiilor comunale dacă au cel puţin 10 membri activi şi organizaţii în cel puţin două treimi din numărul secţiilor de votare de pe teritoriul comunei.
d) organizaţiilor orăşeneşti dacă au cel puţin 30 de membri activi şi organizaţii la nivelul secţiilor de votare / cartierului în cel puţin două treimi din numărul acestora.
e) organizaţiile municipale se pot constitui dacă au cel puţin 51 de membri activi şi organizaţii la nivelul secţiilor de votare / cartierului în cel puţin două treimi din numărul acestora.


Art.25 Filialele Judeţene se pot constitui dacă au cel puţin 180 de membri activi. Filialele teritoriale judeţene se pot constitui dacă au cel puţin 10 organizaţii locale.


Art. 26 Organizaţia pentru românii de pretutindeni se organizează pe regiuni, ţări, continente, colegii uninominale.


Art. 27 Comisia de Disciplină este structurată în :


- Comisia Centrală de Disciplină;
- Comisii Judeţene de Disciplină;

Art. 28 Comisia Naţională de Cenzori funcţionează pe baza propriului regulament aprobat de Consiliul Naţional.


CAPITOLUL V
ORGANELE DE CONDUCERE


Secţiunea 1: Conducerea la nivel naţional


Art. 29 La nivel naţional, partidul  RENAŞTEREA ROMÂNIEI are următoarele organe de conducere:
a) Conferinţa Naţională;
b) Consiliul Naţional;
c) Colegiul Director Naţional;
d) Biroul Permanent Naţional;
e) Preşedintele Partidului;
f) Comisia Centrală de Cenzori;
g) Comisia Centrală de Disciplină

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

Art. 30 Conferinţa Naţională este structura supremă de conducere a partidului şi se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.


Art. 31 Conferinţa Naţională se întruneşte din patru în patru ani, iar Conferinţa Naţională Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar.
Preşedintele partidului dispune convocarea conferinţelor, în condiţiile şi normele de reprezentare stabilite de Biroul Permanent Naţional.


Art. 32 Conferinţa Naţională se constituie din reprezentanţii filialelor judeţene, parlamentarii şi demnitarii membri ai partidului, membrii Biroului Permanent Naţional al partidului, membrii Consiliul Naţional, Comisia Centrală de Disciplină, Comisia de Cenzori.


Art. 33 Conferinţa Naţională se convoacă cu cel puţin 45 zile înainte de data stabilită prin înştiinţare scrisă comunicată tuturor filialelor teritoriale, convocarea fiind efectuată prin grija Secretariatului General, data fiind fixată de Biroul Permanent Naţional.


Art. 34 Participarea la Conferinţa Naţională şi Conferinţa Naţională Extraordinară se face pe baza normei de reprezentare fixată de către Biroul Permanent Naţional premergător.


Art. 35 Conferinţa Naţională Extraordinară se convoacă cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită, la solicitarea Preşedintelui.


Art. 36 Conferinţa Naţională cât şi Conferinţa Naţională Extraordinară sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin 2/3 din delegaţii şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.


Art. 37 Conferinţa Naţională are următoarele atribuţii:


a) alege Preşedintele Partidului;
b) alege membrii titulari şi supleanţi ai Biroului Permanent Naţional, din lista înaintată de preşedintele ales;
c) dezbate şi aprobă principiile doctrinare ale partidului, platforma program a partidului, precum şi programul electoral;
d) analizează şi aprobă raportul Consiliului Naţional;
e) adoptă şi modifică Statutul, denumirea partidului, semnul electoral şi Programul partidului;
f) aprobă raportul Comisiei Centrale de Disciplină şi raportul Comisiei de Cenzori privind descărcarea de gestiune;
g) aprobă politica de alianţe, fuziuni, colaborări politice, precum şi orice alte solicitări ale Preşedintelui sau Biroului Permanent Naţional.


Art. 38 Conferinţa Naţională Extraordinară are următoarele atribuţii:


a) aprobă la propunerea Preşedintelui partidului modificarea Statutului, denumirii partidului, semnul electoral, Biroului Permanent Naţional sau a Consiliului Naţional;
b) aprobă modificarea sau dezvoltarea platformei program a partidului, principiile doctrinare şi programul electoral, la propunerile Preşedintelui, Biroului Permanent Naţional sau ale Consiliului Naţional;
c) alege preşedintele partidului şi reprezentanţii în Consiliul Naţional în caz de vacanţă a funcţiilor respective;
d) adoptă hotărâri privind atitudinea RR referitoare la probleme de interes naţional;

CONSILIUL NATIONAL

Art. 39 Consiliul Naţional este constituit din:


a) Colegiul Director Naţional;
b) Parlamentarii şi Demnitarii membri ai partidului;
c) Preşedinţii filialelor judeţene şi a sectoarelor Municipiului Bucureşti;
d) Reprezentanţi ai filialelor aleşi de către Consiliile judeţene ale partidului RR conform normei de Reprezentare stabilite de Biroul Permanent Naţional;
e) Preşedintele Comisiei Centrale de Disciplină;
f) Preşedintele Comisiei de Cenzori;


Art. 40 Consiliul Naţional este condus de Preşedintele partidului RR, care semnează hotărârile Consiliului Naţional şi urmăreşte îndeplinirea lor.

 
Art. 41 Consiliul Naţional se întruneşte cel puţin o dată pe an.


Art. 42 Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:


a) alege dintre membrii săi, Prim-vicepreşedintele partidului, Secretarul General, membrii Biroului Permanent Naţional şi Vicepreşedinţii regionali;
b) alege preşedintele Comisiei Centrale de Disciplină, precum şi membrii Comisiei de Disciplină, Comisiei de Cenzor şi Trezorierul partidului;
c) elaborează, pe baza hotărârilor Conferinţei Naţionale, orientarea politică şi direcţiile practice de acţiune ale partidului;
d) coordonează activitatea partidului între reuniunile Conferinţei Naţionale şi aduce la îndeplinire hotărârile acestuia;
e) adoptă Regulamentul de organizare al partidului, Regulamentul Comisiei Naţionale de Disciplină, Regulamentul Comisiei de Cenzori;
f) supraveghează activitatea şi aplicarea regulamentelor Comisiei de Disciplină, precum şi a Comisiei de Cenzori şi înaintează Conferinţei Naţionale proiecte de modificare a acestora;
g) aprobă modificarea Statutului, Programului, siglei şi numelui partidului;
h) aprobă bugetul partidului;
i) hotărăşte alianţele politice, electorale, fuziuni, colaborări care angajează partidul;
j) adoptă declaraţia politică anuală;
k) ratifică alianţele politice la nivel local;
l) mandatează Biroul Permanent Naţional pentru a putea numi, personalităţi politice sau publice în funcţii de conducere, sub rezerva validării acestora de către Consiliul Naţional;
m) mandatează Biroul Permanent Naţional sa încheie acorduri politice ce urmează a fi validate de către Consiliul Naţional;
n) stabileşte cuantumul cotizaţiilor;
o) stabileşte modul de gestionare al veniturilor şi cheltuielilor filialelor;


Art. 43 Consiliul Naţional soluţionează în ultimă instanţă abaterile disciplinare şi dispune la propunerea Preşedintelui, asupra sancţionării unor membri ai Biroului Permanent Naţional, al Colegiului Director Naţional, inclusiv asupra eliberării din funcţia de conducere a partidului, măsură ce se ia cu votul majorităţii celor prezenţi.

COLEGIUL DIRECTOR NAŢIONAL

Art. 44 Colegiul Director Naţional este constituit din:


a) Membrii Biroului Permanent Naţional;
b) Vicepreşedinţii regionali (zonali);
c) Trezorierul partidului;
d) Preşedintele Organizaţiei de Femei;
e) Preşedintele Organizaţiei de Tineret - Studenţi;
f) Preşedintele Organizaţiei de Seniori;


Art. 45 Colegiul Director Naţional se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este nevoie.


Art. 46 Colegiul Director Naţional are următoarele atribuţii:


a) analizează rezultatele înregistrate de Organizaţii în perioada anterioară şi stabileşte programul de dezvoltare a partidului pentru următoarele 3 luni;
b) analizează activitatea Vicepreşedinţilor Regionali (Zonali), Organizaţiilor de Tineret – Studenţi, de Femei şi de Seniori;
c) analizează raportul prezentat de Trezorierul partidului;
d) validează candidaturile pentru alegerile parlamentare şi europarlamentare propuse de către filialele judeţene şi de Biroul Permanent Naţional;

VICEPREŞEDINŢII REGIONALI

Art. 47 Vicepreşedinţii regionali pun în practică deciziile Biroul Permanent Naţional cu privire la activitatea în teritoriu, pentru fiecare zonă de dezvoltare în parte, având în subordonare directă preşedinţii de filiale judeţene din zonele respective.


Art. 48 Vicepreşedinţii regionali asigură legătura informaţională şi de decizie între preşedinţii de filiale şi Biroul Permanent Naţional al partidului, propun strategia de dezvoltare specifică regiunilor respective şi coordonează aducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor Biroului Permanent Naţional în regiune.


Art. 49 Vicepreşedinţii regionali pot participa în calitate de asistenţi fără drept de vot, la şedinţele Biroul Permanent Naţional.


ORGANIZAŢIA DE FEMEI

Art. 50 Organizaţia de Femei (OF-RR) acţionează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum şi pentru instituţionalizarea, respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viaţa politică, economică şi social - culturala a României.


Art. 51 Scopul principal al OF- RR este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi punerea lor în practică, împreună cu structurile organizatorice ale partidului RENAŞTEREA ROMÂNIEI.

ORGANIZAŢIA DE TINERET – STUDENŢI

Art. 52 Organizaţia de Tineret - Studenţi (OTS-RR) cuprinde membri şi simpatizanţi care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.


Art. 53 Scopul OTS- RR este dezbaterea şi analizarea problemelor specifice tineretului, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu.


Art. 54 Conducerile executive ale partidului RR au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din OTS -RR la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor.

ORGANIZAŢIA DE SENIORI

Art.55 Organizaţia de Seniori (OS-RR) a partidului cuprinde membrii şi simpatizanţii care au mai mult de 62 de ani.


Art.56 Scopul OS-RR este dezbaterea şi analizarea problemelor cu care se confruntă societatea românească, propunerea de soluţii şi acordarea sprijinului necesar conducerii executive de la nivel local şi naţional.

BIROUL PERMANENT NAŢIONAL

Art. 57 Biroul Permanent Naţional al partidului este constituit din:


a) Preşedintele Partidului;
b) Preşedintele de Onoare;
c) Prim-vicepreşedintele;
d) Secretarul General;
e) Vicepreşedinţii Naţionali;
f) Membrii;


Art. 58 Biroul Permanent Naţional se întruneşte cel puţin o dată pe lună la convocarea Preşedintelui.


Art. 59 Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii:


a) coordonează activitatea curentă a partidului între întrunirile Consiliului Naţional;
b) convoacă la propunerea Preşedintelui şedinţele Colegiului Director Naţional, Consiliului Naţional, Conferinţei Naţionale Ordinare sau Extraordinare;
c) elaborează propunerile de modificare a Statutului şi a Programului Politic;
d) elaborează şi supune spre analiză şi aprobare Consiliului Naţional, Regulamentul de Organizare a partidului, criteriile de eficienţă, regulamentele Comisiei de Disciplină şi al Comisiei de Cenzori;
e) acceptă donaţiile partidului;
f) întocmeşte propunerile de buget pe care le supune spre analiză şi aprobare Consiliului Naţional şi asigură execuţia bugetară;
g) întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune pe care le supune aprobării Consiliului Naţional;
h) încheie convenţii, alianţe şi acorduri în limitele mandatului acordat de Consiliul Naţional;
i) desemnează Comisia de Organizare a Conferinţei Naţionale sau Extraordinare;
j) desemnează Purtătorul de cuvânt şi şefii de compartiment ai Secretariatului General;
k) validează candidaturile pentru funcţiile eligibile, cât şi pentru funcţiile în structurile politico-administrative centrale şi teritoriale ale statului;
l) stabileşte judeţele care intra în coordonarea Vicepreşedinţilor Regionali (Zonali);


Art. 60 La propunerea Preşedintelui, numărul membrilor Biroului Permanent Naţional poate fi mărit în funcţie de evoluţia şi dezvoltarea partidului, urmând a fi validat de Consiliul Naţional.

PREŞEDINTELE PARTIDULUI

Art. 61 Preşedintele partidului are următoarele atribuţii:


a) reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu celelalte persoane fizice şi juridice române sau străine;
b) convoacă şi prezidează reuniunile Biroului Permanent Naţional, Colegiului Director Naţional, Consiliului Naţional, Conferinţei Naţionale Ordinare sau Extraordinare, precum şi orice altă şedinţă a partidului de la nivel local sau naţional la care ia parte;
c) prezidează orice comisie sau delegaţie de negociere;
d) aprobă listele definitive de candidaţi pentru alegerile generale, europarlamentare;
e) aprobă listele definitive de candidaţi pentru preşedinţii consiliilor judeţene şi primăriile municipale;
f) numeşte membrii în Biroul Permanent Naţional ce vor fi supuşi validării lor de către Consiliul Naţional;
g) poate sancţiona orice membru cu demiterea din funcţie, până la convocarea forurilor competente să aplice această sancţiune;
h) numeşte preşedinţii interimari ai filialelor judeţene până la alegerile statutare, sau în caz de vacantare a acestor funcţii;
i) îndeplineşte atribuţiile Biroului Permanent Naţional în perioada cât acesta nu este convocat;
j) coordonează activitatea organizatorică la nivelul filialelor judeţene;
k) semnează în numele partidului convenţii, alianţe, fuziuni şi acorduri;
l) validează hotărârile Conferinţei Naţionale Ordinare şi Extraordinare, Colegiului Director Naţional, Consiliului Naţional şi Biroului Permanent Naţional, dacă sunt în conformitate cu Statutul partidului RR;
m) gestionează şi administrează mijloacele materiale şi financiare ale partidului, numind, în acest sens, un trezorier;
n) semnează hotărârile Conferinţei Naţionale Ordinare şi Extraordinare, Consiliului Naţional, Colegiului Director Naţional şi Biroului Permanent Naţional;

PRIM -VICEPREŞEDINTELE

Art.62 Este locţiitorul de drept al Preşedintelui partidului, în situaţia de vacanţă a
postului (demisie sau deces) sau când este mandatat în acest sens de preşedinte.


Art.63 Coordonează departamentele partidului, elaborează împreună cu vicepreşedinţii naţionali strategia de dezvoltare, programul partidului şi programul (oferta) de guvernare.

SECRETARUL GENERAL

Art. 64 Secretarul General este ales de către Consiliul Naţional la propunerea Preşedintelui.
Secretarul General urmăreşte aplicarea hotărârilor adoptate de către Biroul Permanent Naţional, Colegiul Director Naţional şi ale Consiliului Naţional.
Secretariatul general al partidului este un organism administrativ-organizatoric al partidului şi este direct subordonat Preşedintelui partidului. Secretariatul general aplică hotărârile structurilor centrale şi asigură funcţionarea partidului.


Art.65 Are în subordine secretari executivi ale căror atribuţii le stabileşte cu acordul preşedintelui.

VICEPREŞEDINŢII NAŢIONALI

Art.66 Sunt aleşi de Consiliul Naţional şi sunt şefi ai departamentelor de specialitate ale partidului.


Art.67 Elaborează sub coordonarea directă a Prim-vicepreşedintelui partidului, programul politic pe domeniul de activitate pentru care a fost ales.
Colaborează pentru înfăptuirea programului cu vicepreşedinţii organizaţiilor judeţene care sunt şefi ai departamentelor de specialitate de la nivel judeţean.


Art.68 Coordonează filialele judeţene stabilite de Biroul Permanent Judeţean.

COMISIA CENTRALĂ DE CENZORI

Art. 69 Comisia Centrală de Cenzori este organul de control financiar la nivel central.


Art. 70 Comisia Centrală de Cenzori se compune din minimum trei membri, care nu îndeplinesc funcţii de conducere în cadrul partidului, aleşi de către Consiliul Naţional şi este condusă de către un preşedinte.


Art. 71 Comisia Centrală de Cenzori funcţionează pe baza propriului regulament aprobat de Consiliul Naţional şi are următoarele atribuţii:


a) verifică periodic modul de utilizare a fondurilor;
b) propune Biroului Permanent Naţional al partidului modalităţi de îmbunătăţire a activităţii financiar contabile;
c) propune Biroului Permanent al partidului aplicarea de sancţiuni persoanelor vinovate de nerespectarea disciplinei financiar-contabile;
d) prezintă Congresului raportul său.


Art. 72 Comisia Centrală de Cenzori se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea organelor de conducere ale partidului.

COMISIA CENTRALĂ DE DISCIPLINĂ

Art.73 Comisia Centrală de Disciplină soluţionează în primă instanţă sesizările disciplinare împotriva membrilor de partid cu funcţii de conducere în organele centrale ale partidului şi împotriva preşedinţilor de filiale şi arbitrează diferendele dintre membrii de partid cu funcţii în conducerea centrală sau dintre ei şi conducerea centrală a partidului.


Art. 74 Comisia Centrală de Disciplină soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor date de Comisiile Judeţene de Disciplină, decizia sa fiind definitivă şi executorie.


Art. 75 Comisia Centrală de Disciplină este formată din cinci membri aleşi de către Consiliul Naţional şi este condusă de un preşedinte.


Art. 76 Preşedintele Comisiei Centrale de Disciplină este membru de drept al Biroului Permanent Naţional.


Art. 77 Organizarea Comisiilor de Disciplină şi procedura de soluţionare a sesizărilor disciplinare şi arbitrarea diferendelor sunt stabilite în Regulamentul de Organizare a partidului, adoptat de către Consiliul Naţional, precum şi Regulamentul Comisiei de Disciplină.


Art. 78 Comisia Centrală de Disciplină îndeplineşte şi funcţia de comisie de arbitraj atunci când este cazul. În acest caz se aplică aceleaşi grade de competenţă.


Secţiunea 2: Conducerea la nivel judeţean

Art. 79 La nivel judeţean, organele de conducere şi structurile teritoriale şi locale sunt:


a) Conferinţa Filialei Judeţene;
b) Consiliul Judeţean,
c) Colegiul Director Judeţean,
d) Biroul Permanent Judeţean,
e) Preşedintele Filialei Judeţene,
f) Comisia Judeţeană de Cenzori,
g) Comisia Judeţeană de Disciplină.

CONFERINŢA FILIALEI JUDEŢENE

Art. 80 Membrii filialei judeţene se întrunesc în Conferinţe Ordinare o dată la doi ani convocate de Consiliul Judeţean şi în Conferinţe Extraordinare la cererea unei treimi din organizaţiile locale constituite sau a Biroului Permanent Judeţean;


Art. 81 Conferinţa filialei judeţene este constituită din reprezentanţii organizaţiilor locale ale partidului din judeţ, norma de reprezentare fiind hotărâtă de către Consiliul Judeţean;


Art. 82 Conferinţele filialei judeţene sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin 2/3 din delegaţi, iar hotărârile Conferinţei se iau cu majoritate simplă;


Art. 83 Dacă la prima convocare, nu s-a întrunit numărul necesar de delegaţi sau membri în cazul adunărilor generale ale organizaţiilor locale, Biroul Permanent Judeţean va fixa o nouă dată când Conferinţa va adopta hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi;


Art. 84 Conferinţa Filialei Judeţene, Conferinţa Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:


a) alege Preşedintele filialei judeţene;
b) alege Membrii Biroului Permanent Judeţean;
c) alege Preşedintele Comisiei Judeţene de Cenzori;
d) alege Preşedintele Comisiei Judeţene de Disciplină;
e) alege reprezentanţii organizaţiei judeţene la Conferinţa Naţională;
f) analizează şi aprobă raportul Comisiei de Cenzori;

CONSILIUL JUDEŢEAN

Art. 85 Consiliul Judeţean al filialei este format din membrii Colegiului Director Judeţean, preşedinţii organizaţiilor locale, preşedintele organizaţiei de tineret, prefectul, subprefectul, parlamentari, primari şi viceprimari, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean, alţi membri ai partidului, conform unei norme de reprezentare.


Art. 86 Atribuţiile Consiliului Judeţean:


a) alege dintre membrii săi Biroul Permanent Judeţean şi reprezentanţii filialei în
Consiliul Naţional;
b) pune în aplicare, la nivel teritorial, politica partidului, hotărârile Conferinţei
Naţionale, Conferinţei Judeţene, ale Consiliului Naţional;
c) pune în aplicare alianţele politice la nivel local, conform hotărârilor Consiliului
Naţional;
d) aprobă proiectul de buget la nivel judeţean şi raportul de gestiune;
e) stabileşte candidaturile pentru alegerile la nivel judeţean, pentru Parlamentul
României şi pentru Parlamentul European, candidaturi ce vor fi supuse aprobării Consiliului Naţional;


Art. 87 Consiliul Judeţean este legal constituit în prezenţa a 2/3 din membrii care-l compun şi ia hotărâri valabile cu majoritatea simplă de voturi.


Art. 88 Consiliul Judeţean se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Filialei Judeţene, sau la cererea a 1/3 din numărul preşedinţilor organizaţiilor locale.

COLEGIUL DIRECTOR JUDEŢEAN

Art. 89 Colegiul Director Judeţean este constituit din:


a) Membrii Biroului Permanent Judeţean;
b) Coordonatorii de Colegii Uninominale;
c) Trezorierul Filialei Judeţene;
d) Preşedintele Organizaţiei Judeţene de Femei;
e) Preşedintele Organizaţiei Judeţene de Tineret – Studenţi;
f) Preşedintele Organizaţiei de Seniori.

BIROUL PERMANENT JUDEŢEAN

Art. 90 Biroul Permanent Judeţean este format din minim 9 persoane:


a) preşedinte;
b) prim-vicepreşedinte;
c) secretar;
d) vicepreşedinţi;
e) membri;


Art. 91 Biroul Permanent Judeţean se întruneşte o dată la două săptămâni sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui, sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

Art. 92 Biroul Permanent Judeţean are următoarele atribuţii:


a) asigură conducerea curentă a filialei;
b) aduce la îndeplinire hotărârile Biroului Permanent Naţional;
c) aduce la cunoştinţa conducerii centrale a partidului evenimentele importante petrecute în filială;
d) numeşte, până la alegerile statutare, preşedinţii interimari ai organizaţiilor locale;
e) hotărăşte asupra normei de reprezentare a delegaţilor organizaţiei locale la Consiliul Judeţean al filialei, precum şi a delegaţilor la Adunarea Generală a organizaţiei locale, orăşeneşti, municipale şi de sector;
f) avizează listele de candidaţi pentru Alegerile Locale;
g) întocmeşte listele cu propuneri de candidaţi pentru alegerile parlamentare,
europarlamentare, pentru primăriile municipiilor din judeţ, pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, pentru conducerea direcţiilor judeţene, pentru funcţii guvernamentale pe care le înaintează spre aprobare Biroului Permanent Naţional;

PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE

Art. 93 Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:


a) convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Permanent Judeţean;
b) reprezintă filiala în relaţiile oficiale la nivel local şi naţional;
c) participă la şedinţele Consiliului Naţional, pe care îl informează cu privire la activitatea filialei şi la evenimentele petrecute în zona sa de activitate;
d) stabileşte atribuţiile celorlalţi membri ai Biroului Permanent Judeţean;


COMISIA JUDEŢEANĂ DE CENZORI

Art. 94 Comisia Judeţeană de Cenzori este organul de control financiar la nivel local.


Art. 95 Comisia Judeţeană de Cenzori se compune din minimum trei membri, care nu îndeplinesc funcţii de conducere în cadrul partidului, aleşi de către Consiliul Judeţean şi este condusă de către un preşedinte.


Art. 96 Comisia Judeţeană de Cenzori funcţionează pe baza propriului regulament aprobat de Consiliul Naţional şi are următoarele atribuţii:


a) verifică periodic modul de utilizare a fondurilor;
b) propune Biroului Permanent Naţional al partidului modalităţi de îmbunătăţire a activităţii financiar contabile;
c) propune Biroului Permanent al partidului aplicarea de sancţiuni persoanelor vinovate de nerespectarea disciplinei financiar-contabile;
d) prezintă Conferinţei Judeţene raportul său.


Art. 97 Comisia Judeţeană de Cenzori se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea organelor de conducere ale partidului.

COMISIA JUDEŢEANĂ DE DISCIPLINĂ

Art. 98 Comisiile Judeţene de Disciplină soluţionează în primă instanţă sesizările disciplinare împotriva membrilor de partid ai filialelor judeţene, cu excepţia preşedintelui de filială şi arbitrează diferendele dintre membrii de partid ai filialei între ei, sau dintre ei şi conducerea filialei.


Art. 99 Comisiile Judeţene de Disciplină sunt formate din trei membri, aleşi de către Comisiile Judeţene ale filialelor.


Art. 100 Comisia Judeţeană de Disciplină îndeplineşte şi funcţia de comisie de arbitraj atunci când este cazul. În acest caz se aplică aceleaşi grade de competenţă.

Secţiunea 3: Conducerea la nivel local (sector, municipiu, oraş, comună)

Art. 101 La nivel local, partidul RENAŞTEREA ROMÂNIEI are următoarele organe de conducere:


a) Adunarea Generală;
b) Biroul Permanent Local;
c) Preşedintele Organizaţiei Locale.

ADUNAREA GENERALĂ

Art. 102 Adunarea Generală este compusă din toţi membrii organizaţiei locale şi se întruneşte o dată la doi ani şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Permanent Local, sau la cererea unei treimi din numărul membrilor organizaţiei. La organizaţiile filialelor de sector, municipiilor şi oraşelor, Adunarea Generală cuprinde toţi preşedinţii organizaţiilor de secţie de votare plus un număr de membri aleşi în funcţie de norma de reprezentare.


Art. 103 Adunarea Generală a membrilor organizaţiei locale are următoarele atribuţii:


a) alege membrii Biroului Permanent Local, pe o perioadă de 2 ani;
b) aprobă candidaturile pentru alegerile locale şi le supune avizării Biroului Permanent Judeţean;
c) alege delegaţii pentru Consiliul Judeţean al filialei sau, după caz, delegaţii pentru Adunarea Generală la organizaţiile filialelor de sector, municipiu, oraş conform normelor de reprezentare stabilite de Biroul Permanent Judeţean;
d) dezbate raportul de activitate al Biroului Permanent Local şi al aleşilor locali;

BIROUL PERMANENT LOCAL

Art. 104 Biroul Permanent al Organizaţiei Locale este format din minim 7 membri:


a) preşedinte;
b) prim-vicepreşedinte;
c) secretar;
d) vicepreşedinţi;
e) casier
f) membri;


Art. 105 Biroul Permanent Local are următoarele atribuţii:


a) asigură conducerea organizaţiei;
b) prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate şi raportul financiar;
c) organizează desfăşurarea campaniei electorale în zona sa de activitate;
d) întocmeşte evidenţa membrilor organizaţiei;
e) propune candidaţii pentru alegerile locale şi îi supune aprobării Adunării Generale;
f) promovează pe plan local imaginea partidului;
g) aprobă cererile de înscriere în organizaţie;
h) aduce la îndeplinire hotărârile Biroului Permanent al filialei şi ale organismelor de conducere la nivel naţional;

PREŞEDINTELE ORGANIZAŢIEI LOCALE

Art. 106 Preşedintele Organizaţiei Locale are următoarele atribuţii:


a) convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Permanent al organizaţiei;
b) stabileşte atribuţiile prim-vicepreşedintelui, vicepreşedinţilor şi celorlalţi membri ai Biroului Permanent;
c) participă la şedinţele Consiliului Judeţean al filialei pe care îl informează cu privire la activitatea sau la evenimentele petrecute în organizaţia pe care o conduce;
d) reprezintă organizaţia în relaţiile oficiale cu terţii la nivel local;

CAPITOLUL VI
ALEGEREA ŞI VALIDAREA CANDIDATURILOR


Art.107 Candidaturile pentru funcţiile de conducere din partid la nivel naţional şi local, pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale se stabilesc după cum urmează:


a) candidaturile pentru alegerile locale ale partidului se propun de către organizaţiile locale şi se validează de către Consiliul Judeţean al filialei respective. Candidaturile pentru alegerile de primar, în oraşele reşedinţă de judeţ, se validează de Biroul Permanent Naţional;
b) candidaturile pentru alegerile parlamentare se propun de către filialele judeţene şi se validează de către Colegiul Director Naţional;
c) candidaturile pentru alegerile europarlamentare se propun de către filialele judeţene şi se validează de către Colegiul Director Naţional;
d) candidaturile pentru funcţiile în organele puterii şi administraţiei centrale şi locale, care nu se stabilesc prin alegeri, vor fi propuse de către Biroul Permanent al organizaţiilor din care cei propuşi fac parte, desemnarea propriu-zisă fiind făcută de către Biroul Permanent Naţional;
e) candidatul la funcţia de Preşedinte al României se propune de către Colegiul Director Naţional şi se validează de către Consiliul Naţional;


Art. 108 Candidaţii prevăzuţi la art. 107, trebuie să depună un CV actualizat şi cazierul judiciar.


Art. 109 Toate funcţiile de conducere, atât la nivel local, cât şi la nivel central, se aleg prin vot secret. Sunt declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc cel puţin 50% +1 din voturile delegaţilor cu drept de vot, prezenţi. Toate adunările pentru alegerea organelor de conducere sunt statutare, dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor.


Art. 110 Candidaţii la funcţiile de conducere din cadrul partidului precum şi cei care vor fi numiţi sau vor fi aleşi, trebuie să-şi depună cu 15 zile înaintea zilei alegerilor interne sau de numire, cererea de candidatură în scris, însoţită de un curriculum vitae actualizat şi un cazier judiciar.


Art. 111 Nedepunerea în termen a documentelor prevăzute la art. 78 şi 79 atrage nulitatea candidaturii.


Art. 112 Candidaţii care au suferit condamnări nu vor fi validaţi pentru a candida pentru diferite funcţii de conducere în partid, precum şi pentru funcţii alese sau numite. Persoanele care au fost reabilitate de drept, conform legii, nu vor face obiectul acestui articol.


Art. 113 Funcţiile de conducere care vor respecta prevederile art 110,111,112 sunt:


a) Membrii Biroului Permanent Naţional;
b) Preşedintele Organizaţiei Judeţene, Organizaţiei Municipiului Bucureşti, Municipale, Sectoare ale Municipiului Bucureşti, Orăşeneşti, Comunale;
c) Preşedinţii Organizaţiilor Municipale, Orăşeneşti;


Art.114 Candidaţii la funcţiile de conducere din cadrul partidului trebuie să îndeplinească următoarele criterii de vechime:


a. Preşedintele Partidului – minim 4 ani;
b. Prim-vicepreşedintele – minim 2 ani;
c. Secretarul General – minim 1 an;
d. Membru în Biroul Permanent – minim 1 an;
e. Preşedintele Filialei judeţene – minim 1an;
La propunerea preşedintelui în exerciţiu al partidului, Biroul Permanent Naţional poate aproba derogări din vechimea necesară candidaţilor pentru funcţiile de conducere în partid.

CAPITOLUL VII
PATRIMONIUL


Surse de finanţare şi administrarea patrimoniului

Art. 115 Patrimoniul partidului RENAŞTEREA ROMÂNIEI se constituie din:


Art. 116 Surse de finanţare conform legii de finantare a partidelor politice:

 
a) donaţii şi cotizaţii, cuantumul cotizaţiilor este stabilit de Consiliul Naţional;
b) venituri realizate din activităţi proprii;
c) subvenţii de la bugetul de stat;
d) dobânzi, chirii;


Art. 117 Orice alte bunuri mobile sau imobile aflate în proprietatea partidului.


Art. 118 Toate veniturile şi cheltuielile vor fi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Legea privind finanţarea partidelor politice.


Art. 119 Consiliul Naţional va stabili modul de gestionare al veniturilor şi cheltuielilor filialelor.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE


Art. 120 Prezentul Statut va intra în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul Naţional, urmând a fi comunicat Tribunalului Municipiului Bucureşti, potrivit legii.


Art. 121 Încetarea activităţii partidului: Partidul RENAŞTEREA ROMÂNIEI îşi încetează activitatea în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003.